Dynasty Season 1

Season1.jpg

Episode  1:  Oil (3 parts) 

Episode  2:  The Honeymoon

Episode  3:  The Dinner Party

Episode  4:  Fallon's Wedding

Episode  5:  The Chauffeur Tells a Secret

Episode  6:  The Bordello

Episode  7:  Krystle's Lie

Episode  8:  The Necklace

Episode  9:  The Beating

Episode 10:  The Birthday Party

Episode 11:  The Separation

Episode 12:  Blake Goes to Jail

Episode 13:  The Testimony